5 تا از پرکاربردترین توابع اکسل +مثال های کاربردی + فیلم آموزشی رایگان

تابع  محاسبه مجموع (Sum)

تابع sum

برای جمع مقادیری که در ستون ها یا ردیف های اکسل وارد شده است .

 • می توانیم عملگر مساوی را در سلول محاسبه مجموع مثلا D3 نوشته
 • و به ترتیب روی آدرس سلول اول (که قرار است مقدار سلول جمع شود )کلیک می کنیم
 • سپس عملگر + را نوشته
 • روی آدرس سلول بعدی کلیک و عملگر + را مجدد نوشته
 • و به ترتیب تا جایی که عدد برای جمع داریم ادامه می دهیم .
 • در پایان روی دکمه اینتر از کی بورد کلیک می کنیم تا مجموع اعداد نشان داده شود  .

اما اگر داده ها زیاد باشد مثلا فرض کنیم می خواهیم مجموع 100 عدد یا 1000 عدد را در اکسل بدست آوردیم.

اگر بخواهیم از عملگر + برای بدست آوردن مجموع اعداد استفاده کنیم مشکلاتی بوجود می آید :

 •   جمع زدن تعداد زیادی از داده ها وقت گیر و سخت است
 • منجر به افزایش خطا می شود یعنی ممکن هست مقدار یک سلول را انتخاب نکنید و یا اشتباها  دوبار مقدار روی یک سلول را انتخاب کنید

برای حل این مشکل از تابع Sum  استفاده می کنیم

تابع Sum ، مجموع مقادیر سلولها را در ستون ها و ردیف های اکسل محاسبه و نمایش می دهد .

اگر نیاز داشتیم مجموع اعداد را با شرط یا شروط خاصی بدست آوریم می توانیم از توابع Sumif و Sumifs استفاده کنیم.

فرمول تابع Sum بصورت زیر است :

(……;numbers1;[numbers2];[numbers3])sum=

همان طور که در فرمول ملاحظه می کنیدآرگومان اول تابع در بین کلوشه قرار ندارد.

یعنی مقدار این آرگومان اجباری می باشد.

ولی آرگومان های دوم ، سوم الی آخر دارای کلوشه هستند یعنی اختیاری هستند .

مقدار این آرگومان می تواند یک مقدار یا چند مقدار عددی ، آدرس یک سلول ، یک بازه پیوسته و یا بازه ناپیوسته از اعداد و آدرس  سلول ها باشد .

 • sum(15;10;25)
 •   sum(A1;D3;C4)
 • sum(A1:A5;C1:C5)

روش کار با این تابع :

    1-روش اول (تایپ فرمول در سلول)

تابع sum

تابع sum

 • ابتدا سلول مناسب برای محاسبه و نمایش مجموع مقادیر را تعیین می کنیم.
 • سپس علامت = را تایپ و عبارت Sum را می نویسیم پرانتز را باز می کنیم.
 • وبازه ی مربوط به اعدادی که می خواهیم جمع کنیم را با درگ انتخاب می کنیم.
 • پرانتز را بسته و دکمه اینتر از کیبورد را فشار می دهیم .
 • ویا از نوار فرمول روی تیک Enter (در شکل زیر با کادر سبز رنگ مشخص شده است)کلیک می کنیم
 • و در صورت اشتباه نوشتن فرمول و ارور دادن آن روی علامت کنسل مطابق شکل زیر(با مستطیل قرمزمشخص شده است ) در نوار فرمول کلیک می کنیم.
تابع sum

تابع sum

  روش دوم(استفاد از تب Formulas)

سلولی که مجموع در آن می خواهیم نمایش داده شود را انتخاب می کنیم .

 • در نوار فرمول روی fx کلیک می کنیم .
 • یا از تب Formulas  روی دستور Insert Function  کلیک می کنیم .

پنجره ی Insert Function باز می شود .

تابع sum

تابع sum

در قسمت or select  a category  اگر گزینه Most Recently used را انتخاب کنیم.

لیست توابعی از اکسل که اخیرا استفاده شده است را نمایش می دهد.

می توانیم تابع Sum  را از این لیست انتخاب کنیم .

اگر تابع sum  در این لیست نبود در قسمت or select a category گزینه All را انتخاب می کنیم.

و لیست تمام توابع اکسل نمایش داده می شود به ترتیب حروف الفبا توابع بصورت صعودی نمایش داده می شوند .

تابع Sum  را جستجو می کنیم تا آن را بیابیم .

(یا اینکه اگر نام تابع را می دانید در قسمت  search for a function نام تابع را تایپ می کنیم و روی دکمه go کلیک می کنیم .

تابع در لیست توابع نمایش داده می شود .)

سپس روی تابع مجموع کلیک می کنیم و OK  را می زنیم.

تابع sum

تابع sum

در این قسمت آرگومان های تابع مجموع را می توانیم انتخاب کنیم روی number1 کلیک می کنیم بازه ی اعداد را با درگ انتخاب می کنیم .

اگر بازه ی دیگری از اعداد را داشتیم این بار ابتدا روی number2 کلیک می کنینم سپس بازه ی مقادیر را با درگ انتخاب می کنیم .

و روی OK کلیک می کنیم مجموع اعداد در سلول نمایش داده می شود .

  3-روش سوم (استفاده از AutoSum)

مقادیر عددی را با درگ انتخاب می کنیم .

از تب Formulas گزینه AutoSum را انتخاب و ازیر منوی باز شده Sum را انتخاب می کنیم.

مجموع مقادیر در سلول زیر اعداد نشان داده می شود .

(یا  می توانیم در سلولی که می خواهیم مجموع را بدست آوریم کلیک کنیم.

سپس دو دکمه ALT و + را با هم همزمان می فشاریم سپس دکمه Enter را می زنیم .

مجموع در سلول انتخابی نمایش داده می شود .)

برای مثال برای محاسبه مجموع قیمت کتب در جدول زیر می توانیم از تابع SUM استفاده کنیم

مثال کاربردی از تابع sum

مثال کاربردی از تابع sum

برای محاسبه مقادیر ستون مبلغ پرداختی باید فرمول (تعداد*قیمت واحد= ) را بنویسیم .

پس در خانه E2 کلیک می کنیم و فرمول( D2*C2=) را تایپ می کنیم .

روی خانه E2 کلیک می کنیم  و با استفاده از امکان Fill series بقیه ی خانه ها را پر می کنیم .

(به این ترتیب که و قتی روی خانه E2 کلیک کردیم نقطه ای در سمت چپ سلول نشان داده می شود ماوس را روی آن قرار می دهیم وقتی مکان نما بصورت + مشکی رنگ درآمد درگ می کنیم . )

حالا برای محاسبه مجموع روی خانه ی E6  کلیک می کنیم .

روش اول :

مثال کاربردی از تابع sum

مثال کاربردی از تابع sum

عملگر = را تایپ عبارت sum را می نویسیم و پرانتز را باز و روی بازه ی عددی یعنی E2 تا E5  درگ می کنیم سپس Enter  را می فشاریم.

روش دوم :

روی خانه E6 کلیک می کنیم از تب Formulas  روی گزینه Insert Function  کلیک می کنیم .

تابع Sum را انتخاب و OK  می کنیم سپس روی number1 کلیک می کنیم و بازه عددی که می خواهیم جمع کنیم را با درگ انتخاب می کنیم .

و OK  می کنیم .

روش سوم :

در خانه ی E6 کلیک می کنیم و همزمان دو دکمه ALT و +  را می فشاریم و اینتر می زنیم .

در مثالی دیگر می خواهیم مجموع نمرات فیزیک ، شیمی و ریاضی را که در خانه های ناپیوسته قرارداردند محاسبه کنیم

مثال کاربردی از تابع sum

مثال کاربردی از تابع sum

روش اول :

روی خانه G11 کلیک می کنیم عملگر = را وارد و sum را می نویسیم .

سپس پرانتز را باز می کنیم روی بازه ی عددی اول که نمرات فیزیک از خانه A1 تا A6 درگ می کنیم .

 و جداکننده ;  را تایپ می کنیم سپس روی بازه عددی دوم یعنی نمرات شیمی از E1 تا E6  درگ می کنیم.

جداکننده ;  را تایپ و روی بازه ی عددی آخر نمرات ریاضی از خانه I2 تا I6  درگ می کنیم .

روش دوم :

مثال کاربردی از تابع sum

مثال کاربردی از تابع sum

 روی خانه G11 کلیک می کنیم .

از تب Formulas  دستور Insert Function  را انتخاب می کنیم .

تابع Sum را انتخاب و OK  می کنیم سپس روی number1 کلیک می کنیم و بازه عددی اول یعنی (نمرات فیزیک از خانه  A1 تا A6 )را با درگ انتخاب می کنیم .

روی number2 کلیک می کنیم و بازه عددی دوم ،نمرات شیمی از خانه E1 تا E6 را با درگ انتخاب می کنیم .

روی number3 کلیک می کنیم و بازه عددی سوم ، نمرات ریاضی از خانه I2 تا I6  را انتخاب می کنیم و OK  می کنیم .

تابع محاسبه میانگین اعداد (average)

برای محاسبه میانگین اعداد در سطرها و ستون های اکسل استفاده می شود . یعنی جمع اعداد تقسیم بر تعداد

تعداد /(مجموع اعداد)

طبق توضیحات قبل می توانستیم مجموع اعداد را با عملگر + بدست آوریم و بر تعداد اعداد با استفاده از عملگر / (تقسیم) طبق شکل زیر تقسیم کنیم.

محاسبه میانگین با استفاده از عملگر تقسیم

محاسبه میانگین با استفاده از عملگر تقسیم

اما  تابع Average بدون صرف وقت زیاد و با کاهش خطا ، مجموع داده ها را محاسبه و بر تعداد آنها تقسیم می کند.

اگر نیاز داشتیم میانگین اعداد ،با شرایط خاص و یا شروطی محاسبه شود می توانیم از توابع Averageif و Averageifs استفاد کنیم .

تابع Average فقط میانگین اعداد را بدست می آورد .

برای محاسبه میانگین اعداد ،متن و عبارات منطقی(True,False) می توانیم از تابع Averagea کمک بگیریم .

فرمول تابع میانگین بصورت زیر است.

AVERAGE(number1;[number2];[number3];….)=

همانند فرمول مجموع ، آرگومان اول(number1) این تایع اجباری است .

اما آرگومان های دوم و سوم  و الی آخر اختیاری هستند. (داخل کلوشه قرار دارند)

مقادیر ورودی آرگومان ها می تواند عدد ، آدرس سلول،  مقادیر پیوسته ای یا ناپیوسته از اعداد یا آدرس سول ها باشد.

 • AVERAGE(12;13)
 • AVERAGE(A1;A3;B4)
 • AVERAGE(A1:A5;B1:B5;C1:C5)

 روش کار با تابع میانگین

  روش اول (تایپ فرمول در سلول)

تابع AVERAGE

تابع AVERAGE

 • ابتدا سلول مناسب برای محاسبه میانگین مقادیر را تعیین می کنیم.
 • سپس علامت = را تایپ و عبارت AVERAGE را می نویسیم پرانتز را باز می کنیم.
 • وبازه ی مربوط به اعدادی که می خواهیم میانگین آنها محاسبه شود  را با درگ انتخاب می کنیم.
 • پرانتز را بسته و دکمه اینتر از کیبورد را فشار می دهیم .
 • ویا از نوار فرمول روی تیک Enter (در شکل زیر با کادر سبز رنگ مشخص شده است)کلیک می کنیم
 • و در صورت اشتباه نوشتن فرمول و ارور دادن آن روی علامت کنسل مطابق شکل زیر(با مستطیل قرمزمشخص شده است ) در نوار فرمول کلیک می کنیم.
تابع sum

تابع sum

  روش دوم(استفاد از تب Formulas)

سلولی که میانگین مقادیر می خواهیم در آن نشان داده شود را انتخاب می کنیم .

 • در نوار فرمول روی fx کلیک می کنیم .
 • یا از تب Formulas  روی دستور Insert Function  کلیک می کنیم .

پنجره ی Insert Function باز می شود .

تابع sum

در قسمت or select  a category  اگر گزینه Most Recently used را انتخاب کنیم.

لیست توابعی  که اخیرا استفاده شده است را نشان می دهد.

می توانیم تابع َAVERAGE را از لیست انتخاب کنیم .

اگر تابع َAVERAGE   در  لیست نبود در قسمت or select a category گزینه All را انتخاب می کنیم.

و لیست تمام توابع اکسل  به ترتیب حروف الفبا بصورت صعودی نمایش داده می شوند .

تابع َAVERAGE  را جستجو می کنیم تا آن را بیابیم .

سپس روی تابع میانگین کلیک می کنیم و OK  را می زنیم.

 تایع میانگین

تایع میانگین

در این قسمت آرگومان های تابع میانگین را می توانیم انتخاب کنیم روی number1 کلیک می کنیم بازه ی اعداد را با درگ انتخاب می کنیم .

اگر بازه ی دیگری از اعداد را داشتیم این بار ابتدا روی number2 کلیک می کنیم سپس بازه ی مقادیر را با درگ انتخاب می کنیم .

اگر بازه عددی دیگری هم در سلول ها یا شیت های دیگر داشتیم روی number3 کلیک و روی بازه عددی  که ممکن است در این شیت یا شیت های دیگر باشد درگ می کنیم.

و روی OK کلیک می کنیم میانگین اعداد در سلول نمایش داده می شود .

3-روش سوم (استفاده از AutoSum)

مقادیر عددی را با درگ انتخاب می کنیم .

از تب Formulas گزینه AutoSum را انتخاب و از زیر منوی باز شده AVERAGE را انتخاب می کنیم.

میانگین اعداد در سلول زیر اعداد نشان داده می شود .

محاسبه تابع تعداد(COUNT)

 این تابع تعداد اعداد را برمی گرداند .

البته سلول های خالی و متنی را حساب نمی کند .

برای محاسبه تعداد خانه های پر در اکسل چه مقدار عددی ، متنی و… از تابع Counta می توانیم استفاده می کنیم

برای محاسبه تعداد اعدادی که دارای شرط یا شروطی باشند به ترتیب از توابع Countif و Countifs استفاده می کنیم .

فرمول تابع بصورت زیر می باشد :

count(value1;[value2];[value3];….)=

مقدار آرگومان اول که داخل کلوشه نمی باشد اجباری است.

بقیه آرگومان ها اختیاری می باشند و داخل کلوشه قرار دارند .

مقادیر ورودی آرگومان های این تابع می تواند مقادیر عددی ، آدرس سلول ، مقادیر پیوسته و یا ناپیوسته از اعداد یا آدرس خانه ها باشد

 • count(12;13)
 • count(A1;A3;B4)
 • count(A1:A5;B1:B5;C1:C5)

روش کار با تابع تعداد (count)

روش اول (با استفاده از تایپ فرمول )

محاسبه تعداد اعداد با تابع count

محاسبه تعداد اعداد با تابع count

 • ابتدا سلول مناسب برای محاسبه تعداد مقادیر را با کلیک کردن تعیین می کنیم.
 • سپس علامت = را تایپ و عبارت countرا می نویسیم ، پرانتز را باز می کنیم.
 • وبازه ی مربوط به اعدادی که می خواهیم میانگین آنها محاسبه شود  را با درگ انتخاب می کنیم.
 • پرانتز را بسته و دکمه اینتر از کیبورد را فشار می دهیم .
 • ویا از نوار فرمول روی تیک Enter (در شکل زیر با کادر سبز رنگ مشخص شده است)کلیک می کنیم
 • و در صورت اشتباه نوشتن فرمول و ارور دادن آن روی علامت کنسل مطابق شکل زیر(با مستطیل قرمزمشخص شده است ) در نوار فرمول کلیک می کنیم.

تابع sum

  2-روش دوم(استفاد از تب Formulas)

سلولی که تعداد مقادیر  را در آن می خواهیم محاسبه کنیم را انتخاب می کنیم .

 • در نوار فرمول روی fx کلیک می کنیم .
 • یا از تب Formulas  روی دستور Insert Function  کلیک می کنیم .

پنجره ی Insert Function باز می شود .

تابع sum

در قسمت or select  a category  اگر روی گزینه Most Recently used کلیک کنیم.

لیست توابعی از اکسل که اخیرا استفاده شده است را نشان می دهد.

می توانیم تابع COUNT را از این لیست انتخاب کنیم .

اگر تابع COUNT در این لیست نبود در قسمت or select a category گزینه All را انتخاب می کنیم.

و لیست تمام توابع اکسل   بصورت صعودی نشان داده می شوند .

تابع COUNT را جستجو می کنیم تا آن را بیابیم .

سپس روی تابع  تعداد کلیک می کنیم و OK  را می زنیم.

تابع Count

تابع Count

در این قسمت آرگومان های تابع COUNT را می توانیم انتخاب کنیم روی number1 کلیک می کنیم بازه ی اعداد را با درگ انتخاب می کنیم .

اگر بازه ی دیگری از اعداد را داشتیم این بار ابتدا روی number2 کلیک می کنیم سپس بازه ی مقادیر را با درگ انتخاب می کنیم .

و برای بازه های عددی دیگر هم به همین طیق عمل می کنیم ابتدا روی number کلیک و بعد محدوده ی عددی را درگ می کنیم .

و روی OK کلیک می کنیم تعداد مقادیر عددی در سلول نمایش داده می شود .

3-روش سوم (استفاده از AutoSum)

مقادیر عددی را با درگ انتخاب می کنیم .

از تب Formulas گزینه AutoSum را انتخاب و ازیر منوی باز شده COUNT را انتخاب می کنیم.

تعداد مقادیر در سلول زیر مقادیر عددی نشان داده می شود .

محاسبه تابع بیشترین مقدار (MAX)

تابع بیشترین مقدار یا MAX ، بیشترین مقدار بازه عددی انتخابی  را محاسبه و نمایش میدهد .

تابع MAx فقط مقادیر عددی را در محاسبه بیشترین عدد در نظر میگیرد.

برای محاسبه بیشترین مقدار در بین مقادیر عددی ،متنی،منطقی می توانیم از تابع Maxa استفاده کنیم .

فرمول تابع max بصورت زیر می باشد .

max(number1;[number2];[number3];…)=

آرگومان اول اجباری است و داخل کلوشه قرار ندارد.

آرگومان دوم ، سوم و الی آخر اختیاری است .

روش کار با  تابع بیشترین مقدار (MAX)

روش اول(تایپ فرمول در سلول)

محاسبه بیشترین مقدار با تابع max

محاسبه بیشترین مقدار با تابع max

ایتدا مقادیر عددی را در سلول های اکسل وارد می کنیم .

سلولی را جهت محاسبه مقدار ماکزیمم تعیین می کنیم .

علامت = را وارد می کنیم وعبارت  max  را می نویسیم پرانتز را باز و بازه ی  مقادیر عددی را با درگ انتخاب می کنیم .

پرانتز را بسته و با زدن Enter از کی بورد یا تیک علامت Enter از نوار فرمول را می زنیم تافرمول تکمیل شود .

تابع مقدار ماکزیمم را محاسبه و در سلول نمایش می دهد .

2-روش دوم(استفاد از تب Formulas)

سلول برای  محاسبه بیشترین مقدار را انتخاب می کنیم .

 • در نوار فرمول روی fx کلیک می کنیم .
 • یا از تب Formulas  روی دستور Insert Function  کلیک می کنیم .

پنجره ی Insert Function باز می شود .

تابع sum

در قسمت or select  a category  اگر گزینه Most Recently used را کلیک کنیم .

لیست توابعی از اکسل که اخیرا استفاده شده است را نمایش می دهد.

می توانیم تابع MAX را از این لیست انتخاب کنیم .

اگر تابع MAX در این لیست نبود در قسمت or select a category گزینه All را انتخاب می کنیم.

و لیست تمام توابع اکسل  بصورت صعودی نمایش داده می شوند .

تابع MAX  را جستجو می کنیم تا آن را بیابیم .

سپس روی تابع بیشترین مقدار کلیک می کنیم و OK  را می زنیم.

تابع max

تابع max

در این قسمت آرگومان های تابع بیشترین مقدار را می توانیم انتخاب کنیم در بخش number1 کلیک می کنیم بازه ی اعداد را با درگ انتخاب می کنیم .

اگر بازه ی دیگری از اعداد را داشتیم این بار ابتدا روی number2 کلیک می کنینم سپس بازه ی مقادیر را با درگ انتخاب می کنیم .

و روی OK کلیک می کنیم بیشترین مقدار اعداد در سلول نمایش داده می شود .

3-روش سوم (استفاده از AutoSum)

مقادیر عددی را با درگ انتخاب می کنیم .

از تب Formulas گزینه AutoSum را انتخاب و ازیر منوی باز شده MAX را انتخاب می کنیم.

بیشترین مقادیر در سلول زیر اعداد نشان داده می شود .

محاسبه تابع کمترین مقدار (MIN)

تابع کمترین مقدار یا MIN، کمترین مقدار بازه عددی انتخابی  را محاسبه و نمایش میدهد .

تابع MIN فقط مقادیر عددی را در محاسبه کمترین مقدار در نظر میگیرد.

اما برای محاسبه کمترین مقدار در بین مقادیر عددی ،متنی،منطقی می توانیم از تابع MINA استفاده کنیم .

فرمول تابع MIN بصورت زیر می باشد .

MIN(number1;[number2];[number3];…)=

آرگومان اول اجباری است و داخل کلوشه قرار ندارد.

آرگومان دوم ، سوم و الی آخر اختیاری است .

روش کار با  تابع کمترین مقدار (MIN)

1- روش اول (تایپ فرمول در سلول)

محاسبه کمترین مقدار با تابع min

محاسبه کمترین مقدار با تابع min

ایتدا مقادیر عددی را در سلول های اکسل وارد می کنیم .

سلولی را جهت محاسبه مقدار مینیمم تعیین و روی آن کلیک می کنیم .

علامت = را وارد می کنیم وعبارت  MIN را می نویسیم پرانتز را باز و بازه ی  مقادیر عددی را با درگ انتخاب می کنیم .

پرانتز را بسته و دکمه  Enter را از کی بورد می فشاریم یا تیک علامت Enter از نوار فرمول را می زنیم  .

تابع مقدار کمترین مقدار را محاسبه و در سلول نمایش می دهد .

2-روش دوم(استفاد از تب Formulas)

سلول برای  محاسبه بیشترین مقدار را انتخاب می کنیم .

 • در نوار فرمول روی fx کلیک می کنیم .
 • یا از تب Formulas  روی دستور Insert Function  کلیک می کنیم .

پنجره ی Insert Function باز می شود .

تابع sum

در قسمت or select  a category  اگر گزینه Most Recently used را کلیک کنیم .

لیست توابعی از اکسل که اخیرا استفاده شده است را نمایش می دهد.

می توانیم تابع MIN را از این لیست انتخاب کنیم .

اگر تابع MIN در این لیست نبود در قسمت or select a category گزینه All را انتخاب می کنیم.

و لیست تمام توابع اکسل  بصورت صعودی نمایش داده می شوند .

تابع MIN را جستجو می کنیم تا آن را بیابیم .

سپس روی تابع بیشترین مقدارکلیک می کنیم و OK  را می زنیم.

تابع min

تابع min

در این قسمت آرگومان های تابع کمترین مقدار را می توانیم انتخاب کنیم در بخش number1 کلیک می کنیم بازه ی اعداد را با درگ انتخاب می کنیم .

اگر بازه ی دیگری از اعداد را داشتیم این بار ابتدا روی number2 کلیک می کنیم سپس بازه ی مقادیر را با درگ انتخاب می کنیم .

و روی OK کلیک می کنیم کمترین مقدار اعداد در سلول نمایش داده می شود .

3-روش سوم (استفاده از AutoSum)

مقادیر عددی را با درگ انتخاب می کنیم .

از تب Formulas گزینه AutoSum را انتخاب و ازیر منوی باز شده MIN را انتخاب می کنیم.

کمترین مقادیر در سلول زیر اعداد نشان داده می شود .

دانلود مقاله

لینک دانلود مقاله
5 1 vote
Article Rating