آموزش کامل رسم نمودار در اکسل و انواع آن و تمام تنظیمات نمودار+ فیلم آموزش رایگان

رسم نمودار در اکسل

رسم نمودارها یکی از پرکاربرد ترین ابزار ها در اکسل می باشد. و اغلب برای بیان ساده تر ، دستبندی اطلاعات و آمار کلی از وضعیت داده ها استفاده می شود .

رسم نمودار ها ، در اکسل 2016 به 6 گروه مختلف تقسیم می شوند که عبارتند از:

 1. نمودار گروه Trend

 • نمودار ستونی(Column)
 • نمودار میله ای(Bar)
 • نمودار خطی(line)
 • نمودارسطح(Area)
 • نمودار رادار(Radar)
 • نمودار پوسته (Surface)
 • نمودار ترکیبی (Combo)
 • نمودار Spark line

     2.نمودار گروه درصد  percentage

 • نمودار کلوچه ای یا دایره ای (Pie)
 • نموداردونات(Doughnut )

     3.نمودار های X Y

 • نمودار XY
 • نمودار حبابی (Bubble)

     4.نمودار های سلسله مراتبی(Hierarchy)

 • نمودار Treemap
 • نمودار Sunburst

     5.نمودارهای آماری(Statistical)

 • نمودار histogram
 • نمودارBox & wishker

     6.نمودار های cash flow

 • نمودار Waterfall
 • نمودارStock  

نمودار های گروه Trend

رسم نمودار ستونی

نمودار ستونی در اکسل برای نمایش و مقایسه داده ها استفاده می شود .

 • ابتدا داده هایی که از روی آنها می خواهیم نمودار ستونی رسم کنیم را انتخاب می کنیم .
 • سپس برای رسم نمودار از تب Insert گروه Chart ،  با گزینه Insert column or Bar Chart می توانیم نمودار ستونی و میله ای رسم کنیم .
رسم نمودار ستونی

رسم نمودار ستونی

نمودار ستونی و میله ای بسیار مشابه هم و دارای انواع مختلفی هستند .

انواع نمودار ستونی

 • Clustered column:

نمودار ستونی که داده های مربوط به هر آیتم بصورت مجزا در ستونهای مختلف نمایش داده می شود.

 • Stacked column:

نمودار ستونی که داده ها بصورت پشته ای و بالای داده های قبلی قرار می گیرد .

 • 100% Stacked column:

نمودار ستونی که داده ها بصورت پشته ای بالای یکدیگر قرار می گیرند و کل مقادیر از 100 در نظر گرفته می شود.

 •  3D Clustered column:

همان نمودار ستونی نوع اول است که بصورت سه بعدی نمایش داده می شود .

 • 3D Stacked Column:

نمودار  ستونی است که داده ها بصورت پشته روی هم قرار می گیرند و نشان داده می شوند فقط این نمودار سه بعدی  است .

 • 3D 100% Stacked column:

نمودار ستونی بصورت پشته ای و سه بعدی است که کل مقادیر داده ها و نمودار ستون ها از 100 محاسبه می شود

 • 3D column:

نمودار ستونی و سه بعدی ساده است .

انواع نمودار ستونی

انواع نمودار ستونی

برای مثال: نمودارستونی Clustered که میزان بارندگی 4 شهر را در 3 فصل سال بررسی می کند می خواهیم رسم کنیم.

رسم نمودار ستونی Clustered

رسم نمودار ستونی Clustered

 • ابتدا داده ها را در خانه های اکسل وارد می کنیم.
 • رنج داده ها از خانه B3  تا  E7 را با کشیدن انتخاب می کنیم .
 • از تب Insert روی Clustered column  کلیک می کنیم .
 • نمودار  ستونی از نوع Clustered در صفحه اکسل مطابق شکل فوق درج می شود.

حال ، همین نمودار را برای انواع نمودار های ستونی هم رسم می کنیم .

نمودار ستونی بصورت پشته ای

نمودار ستونی بصورت پشته ای

نمودار ستونی پشته ای 100%

نمودار ستونی پشته ای 100%

نمودار ستونی سه بعدی

نمودار ستونی سه بعدی

نمودار ستونی پشته ای سه بعدی

نمودار ستونی پشته ای سه بعدی

نمودار ستونی پشته ای سه بعدی100%

نمودار ستونی پشته ای سه بعدی100%

نمودار ستونی سه بعدی

نمودار ستونی سه بعدی

رسم نمودار میله ای در اکسل

نمودار میله ای بسیار شبیه نمودار ستونی است و فرق آن در این است که نمودار میله ای بصورت افقی است.

انواع نمودار میله ای

 • Clustered Bar:

نمودار میله ای ساده که مقادیر هر آیتم در میله جدا نمایش داده می شود .

 • Stacked Bar:

نمودار میله ای بصورت پشته که داده های هر آیتم بعد از داده های قبلی بصورت پشته پشت سر هم  نشان داده می شود .

 • 100%Stacked Bar:

نمودار میله ای که بصورت پشته داده ها نمایش داده می شوند و کل مقادیر داده ها و نمودار از 100 بررسی می شود .

 • 3D Clustered Bar:

نمودار میله ای که بصورت سه بعدی نمایش داده می شود.

 • 3D Stacked Bar:

نمودار میله ای بصورت پشته که 3 بعدی هم می باشد .

 • 3D 100% Stacked Bar:

نمودار میله ای بصورت پشته که سه بعدی هم می باشد و مقادیر تمام داده ها از 100 محاسبه می شود .

حال برای مثالی که در قسمت بالا برای نمودار ستونی بیان شد برای انواع نمودار میله ای هم استفاده می کنیم .

نمودار میله ای

نمودار میله ای

نمودار میله ای بصورت پشته

نمودار میله ای بصورت پشته

نمودار میله ای بصورت پشته 100%

نمودار میله ای بصورت پشته 100%

نمودار میله ای سه بعدی

نمودار میله ای سه بعدی

نمودار میله ای بصورت پشته سه بعدی

نمودار میله ای بصورت پشته سه بعدی

نمودار میله ای پشته ای سه بعدی 100%

نمودار میله ای پشته ای سه بعدی 100%

رسم نمودار خطی در اکسل

رسم نمودار خطی

رسم نمودار خطی

 • ابتدا داده های جدول را از B3 تا E8 انتخاب می کنیم
 • و از تب Insert روی گزینه Insert line and area chart  کلیک می کنیم
 • و از منوی باز شده گزینه اول line را انتخاب می کنیم.

انواع نمودار خطی

 • line : نمودار خطی ساده
 • Stacked line: نمودار خطی بصورت پشته ای
 •  stacked line 100%: نمودار خطی پشته ای که تمام مقادیر از 100 نمایش داده می شوند .
 • line with markers: نمودار خطی علامت دار
 • stacked line with markers: نمودار خطی بصورت پشته و علامت دار
 • 100% stacked line with markers: نمودار خطی پشته ای که علامت هم دارد و اطلاعات نمایشی از 100 در نظر گرفته شده است
 • 3D line: نمودار خطی سه بعدی

چند نمونه از انواع نمودار خطی

نمودار خطی

نمودار خطی

نمودار خطی بصورت پشته

نمودار خطی بصورت پشته

نمودار خطی بصورت پشته 100%

نمودار خطی بصورت پشته 100%

نمودار خطی علامت دار

نمودار خطی علامت دار

رسم نمودار سطح (Area)

نمودار سطح مشابه نمودار خطی است فقط زیر آن پر شده است .

رسم نمودار خطی

رسم نمودار خطی

 • ابتدا داده های جدول را از B3 تا E8 انتخاب می کنیم
 • و از تب Insert روی گزینه Insert line and area chart  کلیک می کنیم
 • و از منوی باز شده گزینه Area  را انتخاب می کنیم.

انواع نمودار سطح

 • Area  : نمودار سطح ساده
 • Stacked Area  : نمودار سطح بصورت پشته ای
 •  stacked Area  100%: نمودار سطح پشته ای که تمام مقادیر از 100 نمایش داده می شوند .
 • 3D Area  : نمودار سطح سه بعدی
 • 3D stacked Area :نمودار سطح سه بعدی بصورت پشته
 • 3D 100% stacked Area :نمودار سطح سه بعدی پشته ای که از 100 مقادیر نمایش داده می شود

چند نمونه از انواع نمودار سطح

نمودار سطح

نمودار سطح

نمودار سطح پشته ای

نمودار سطح پشته ای

نمودار سطح پشته ای100%

نمودار سطح پشته ای100%

نمودار سطح سه بعدی

نمودار سطح سه بعدی

رسم نمودار رادار (Radar)

نمودار رادار استفاده کمتری نسبت به نمودار های دیگر گروه Trend دارد  .

نمودار رادار

نمودار رادار

برای مثال برای بررسی میزان شدت بارندگی در 3 فصل ، می توانیم بجای نمودار ستونی یا خطی از این نمودار استفاده کنیم .

 • ابتدا داده های جدول را از B3 تا E8 انتخاب می کنیم
 • و از تب Insert روی گزینه Insert Surface or Radar chart  کلیک می کنیم
 • و از منوی باز شده گزینه radar را انتخاب می کنیم.

انواع نمودار رادار

 • radar : نمودار رادار ساده
 • radar with marker : نمودار رادار  علامت دار
 •  Filled radar: نمودار رادار که سطح آن از رنگ پر شده  .

چند نمونه از انواع نمودار رادار

نمودار رادار ساده

نمودار رادار ساده

نمودار رادار مارک دار

نمودار رادار مارک دار

رسم نمودار پوسته (Surface)

نمودار پوسته برای رسم پوسته کاربرد دارد  . از نمودار پوسته  برای بررسی روند تغییرات چند آیتم می توانیم  استفاده کنیم .

 • ابتدا داده های جدول را از B3 تا E8 انتخاب می کنیم
 • و از تب Insert روی گزینه Insert Surface or Radar chart  کلیک می کنیم
 • و از منوی باز شده گزینه 3D Surface را انتخاب می کنیم.

انواع نمودار پوسته

 • 3D Surface: نمودار پوسته سه بعدی
 • Wireframe 3D Surface :
 •  contour:
 • Wireframe contour

چند نمونه از انواع نمودار پوسته

نمودار سه بعدی پوسته

نمودار سه بعدی پوسته

نمودار سه بعدی پوسته و سیمی

نمودار سه بعدی پوسته و سیمی

رسم نمودار ترکیبی(Combo chart) در اکسل

نمودار ترکیبی combo

نمودار ترکیبی combo

نمودار ترکیبی یا Combo می تواند ترکیبی از نمودار ستونی و خطی یا نمودار ستونی و سطح را در یک نمودار به ما نشان دهد و بسیار پر کاربرد می باشد .

 • ابتدا داده های جدول را از B3 تا E8 انتخاب می کنیم
 • و از تب Insert روی گزینه Insert combo chart  کلیک می کنیم.
 • و از منوی باز شده گزینه Clustered column line را انتخاب می کنیم.

انواع نمودار ترکیبی

 • Clustered column line: نمودار Combo که از ترکیب نمودار خطی و ستونی بدست می آید.
 • Clustered column line on secondary axis:نمودار Combo که ازترکیب نمودار خطی و ستونی با دو محور است.
 •  Stacked area clustered column:نمودار Combo که از ترکیب نمودار سطح پشته ای با نمودار ستونی می باشد.

چند نمونه از انواع نمودار ترکیبی Combo

نمودار combo ترکیب نمودار ستونی و خطی

نمودار combo ترکیب نمودار ستونی و خطی

نمودار Combo ترکیب نمودار سطح با ستونی

نمودار Combo ترکیب نمودار سطح با ستونی

رسم نمودارهای گروه Percentage در اکسل

نمودار های گروه Precentage

نمودار های گروه Precentage

نمودار های گروه Precentage یا درصد برای نمایش درصد سهم هر آیتم نسبت به کل استفاده می شود  . و به دو دسته نموداهای کلوچه ای یا دایره ای (pie) و نمودار دونات (Doughnut )تقسیم می شوند .

 • ابتدا داده های جدول را از B3 تا E8 انتخاب می کنیم
 • و از تب Insert روی گزینه Insert Pie or Doughnut chart  کلیک می کنیم.
 • و از منوی باز شده گزینه pie را انتخاب می کنیم.

انواع نمودار ترکیبی

 • pie: نمودارکلوچه ای
 • pie of pie:نمودار کلوچه ای در کلوچه
 •  Bar of pie: نمودار کلوچه ای در میله ای
 • 3D pie:نمودار کلوچه ای سه بعدی
 • Doughnut:نمودار دونات

چند نمونه از انواع نمودار Precentage

نمودار کلوچه ای

نمودار کلوچه ای

نمودار دونات

نمودار دونات

رسم نمودارهای گروه X Y در اکسل

نمودار حبابی و Scatter

نمودار حبابی و Scatter

نمودار های گروه X Y دارای دو محو مختصات افقی و عمودی هستند و بیشتر برای مطالعات آماری و آزمایشگاهی کاربرد دارد و به دو دسته نمودارهای نقاط پراکنده Scatter  و نمودار حبابی  (Bobble) در اکسل تقسیم می شوند .

نمودار نقاط پراکنده Scatter :

برای نمایش وضعیت داده های گسسته و متمایز در یک نمودار است.

نمودار حبابی Bobble:

هم میزان رشد یک آیتم در وضعیت های مختلف را نشان می دهد برای مثال بررسی میزان رشد نمرات دانش آموزان در دو ترم تحصیلی

 • ابتدا داده های جدول را از B3 تا E8 انتخاب می کنیم
 • و از تب Insert روی گزینه Insert Scatter x y  or Bobble chart  کلیک می کنیم.
 • و از منوی باز شده گزینه Scatter را انتخاب می کنیم.

انواع نمودار ترکیبی

 • Scatter :
 • Scatter with smooth lines and markers:
 • Scatter with smooth lines:
 • Scatter with straight lines and markers:
 • Scatter with straight lines :
 • Bobble
 • 3D Bobble

چند نمونه از انواع نمودار X Y  و نمودار حبابی

نمودار Scatter

نمودار Scatter

نمودار سه بعدی حبابی

نمودار سه بعدی حبابی

رسم نمودارهای گروه سلسله مراتبی (Hierarchy)در اکسل

نمودار سلسله مراتبی

نمودار سلسله مراتبی

نمودار های سلسله مراتبی برای نمایش زیر مجموعه ها کاربرد دارد و به دو دسته نمودارهای Treemap  و نمودار  Sunburst در اکسل تقسیم می شوند .

نمودار Treemap  :

برای نمایش زیرمجموعه ها و سلسله مراتب استفاده می شود.

نمودار Sunburst :

برای نمایش زیر مجموعه های یک مجموعه کاربرد دارد .

 • ابتدا داده های جدول را از B3 تا E8 انتخاب می کنیم
 • و از تب Insert روی گزینه Insert Hierarchy chart  کلیک می کنیم.
 • و از منوی باز شده گزینه Treemap را انتخاب می کنیم.

انواع نمودار ترکیبی

 • Treemap
 • Sunburst

چند نمونه از انواع نمودار X Y  و نمودار حبابی

نمودار treemap

نمودار treemap

نمودار Sunburst

نمودار Sunburst

رسم نمودارهای آماری (Statistical)در اکسل

نمودار های آماری

نمودار های آماری

برای نمایش داده های آماری و توزیع داده ها در اکسل کاربرد دارد .

نمودار Histogram:

نموداری این گروه برای نمایش توزیع  و دسته بندی داده ها  دراکسل کاربرد دارد .

 • Histogram chart
 • pareto chart

نمودار Box & Whisker:

برای نمایش پراکندگی داده ها کاربرد دارد . واین مجموعه یک نمودار دارد.

 • Box and whisker chart
 • ابتدا داده های جدول را از B3 تا E8 انتخاب می کنیم
 • و از تب Insert روی گزینه Insert Statistic chart  کلیک می کنیم.
 • و از منوی باز شده گزینه Histogram را انتخاب می کنیم.

انواع نمودار آماری

 • Histogram chart
 • pareto chart
 • Box and whisker

چند نمونه از نمودارهای آماری (Statistical)

 

نمودار هیستگرام

نمودار هیستگرام

نمودار Box and whisker

نمودار Box and whisker

رسم نمودارهای Cash flow در اکسل

نمودار گروه Cash flow

نمودار گروه Cash flow

نمودار های این گروه برای نمایش تغییرات یک متغیر (افزایش یا کاهش یک متغیر)در بازه مشخص  و برای تغییرات سهام کاربرد دارد .

نمودار Waterfall:

این نمودار  برای نمایش تغییرات ، افزایش و کاهش یک آیتم در یک محدوده مشخص دراکسل کاربرد دارد .

 • Waterfall chart

نمودار Stock:

برای نمایش تغییرات بورس و سهام استفاده می شود .و شامل نمودار های زیر است.

 • High low close
 • open High low close
 • volume High low close
 • volume open High low close
 • ابتدا داده های جدول را از B3 تا E8 انتخاب می کنیم
 • و از تب Insert روی گزینه Insert Waterfall or Stock chart  کلیک می کنیم.
 • و از منوی باز شده گزینه Waterfall را انتخاب می کنیم.

چند نمونه از نمودارهای cash flow

 

نمودار Waterfall

نمودار Waterfall

نمودارStock

نمودارStock

آموزش کامل تنظیمات تب Design در رسم نمودار در اکسل

وقتی روی نمودار رسم شده کلیک می کنیم تب جدیدی به نام Chart tools نمایش داده می شود که دارای دو زیر تب Design و Format می باشد.

تنظیمات نمودار

تنظیمات نمودار

Design:

برای تغییر ظاهر ، رنگ ، استایل نمودار و تغییر داده ها و… استفاده می شود.

Format:

برای تغییر فرمت ، شکل نمودار و نوشته ها استفاده می شود .

ابزار های موجود در تب Design:

design tab

design tab

در تب Design از سمت چپ روی دکمه  Add chart Element  کلیک می کنیم در زیر منوی بازشده ابزار های زیر موجود می باشد .

 • Axes

 می توان محور افقی و عمودی برای داده ها ایجاد کرد.

 • Primary horizantal: ایجاد محور افقی
 • Primary vertical: ایجاد محور عمودی
 • Axis Title

عنوار برای محورهای افقی و عمودی نمودار

عنوار برای محورهای افقی و عمودی نمودار

با این گزینه برای محور افقی و عمودی می توان عنوان قرار داد.

 • Primary horizantal: ایجاد عنوان برای محور افقی
 • Primary vertical: ایجاد عنوان برای محور عمودی
 • Chart title

عنوان نمودار

عنوان نمودار

می توان عنوان برای کل نمودار ایجاد کنیم .

 1. None:عنوانی برای نمودار در نظر نمی گیرد.
 2. Above Chart: عنوان را در بالای نمودار قرار می دهد .
 3. Centered overlay: عنوان در مرکز و روی نمودار قرار می گیرد.
 • Data lables

برچسب روی نمودار

برچسب روی نمودار

با این گزینه برچسب مقادیر داده ای بر روی ستون های نمودار قرار می دهیم .

 1. None: برچسب قرار نمی دهد.
 2. center: برچسب در وسط ستون قرار می گیرد.
 3. Inside end :برچسب در انتهای ستون در قسمت بالا قرار می گیرد.
 4. Inside base:برچسب در قسمت پایین ستون قرار می گیرد.
 5. Outside End: برچسب در بیرون و بالای ستون قرار می گیرد .
 6. Data callout: برچسب بصورت پرچم در بالای  ستون ها است .
 • data table

جدولی از داده ها در زیر نمودار ایجاد می کند .

 1. none: در این حالت جدول حذف می شود.
 2. with legend keys: جدول با کلید رنگ هر ستون ایجاد می کند.
 3. no legend keys: جدولی از داده ها بدون کلید رنگ ایجاد می کند .
 • Error bars

مقدار خطاها را در نمودار نشان می دهد .

 • Gridlines

خطوط زمینه نمودار

خطوط زمینه نمودار

خطوط راهنما بصورت افقی و عمودی ایجاد می کند .

 1. Primary major horizontal: خطوط اصلی بصورت افقی در پس زمینه نمودار درج می شود.
 2. Primary major vertical: خطوط اصلی عمودی در پس زمینه نمودار ایجاد می شود .
 3. Primary minor horizontal: خطوط افقی با فاصله کمتر در پس زمینه ایجاد می کند.
 4. Primary minor vertical: خطوط عمودی با فاصله کمتر ایجاد می شود .
 • Legend

راهنمای نمودار است که با رنگ آیتم های مختلف نمودار را در مکان های مختلف نمودار(راست،چپ، بالا و….)نشان می دهد .

 1. none
 2. right
 3. top
 4. left
 5. bottom
 • Trendline

روند رشد نمودار را روی یک آیتم خاص بررسی می کند .

Quick Layout

در این قسمت طرح هایی آماده از نحوه چیدمان نمودار ها وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد .

Change color

در این قسمت می توان رنگ نمودار را تغییر داد.

Chart styles

در این قسمت می توان استایل ها و شکل های مختلفی را به نمودار اعمال کرد.

Switch row/column

در نمودار می توان جای سطر و ستون را با هم توسط این گزینه تغییر داد .

Select Data

 1. chart data range:

در این قسمت ، محدوده داده که از روی آن نمودار را رسم می کنیم را با درگ(کشیدن)تعیین می کنیم .

اگر بخواهیم سطر یا ستون جدیدی به نمودار اضافه کنیم ابتدا مقادیر جدید را در جدول می نویسیم و  مقادیری که در Chart data می باشد را پاک و مجدد محدوده جدید از داده ها را انتخاب می کنیم.

انتخاب و تغییر داده های نمودار

انتخاب و تغییر داده های نمودار

در مثال قبلی :محدوده داده B3  تا E7  بود حال شهر اراک را نیز به جدول اضافه کردیم برای اینکه در نمودار ، شهر اراک را اضافه کنیم در قسمت chart data range ، کلیک می کنیم آدرس های قبلی را پاک  می کنیم و از خانه B3 تا E8 را انتخاب می کنیم آدرس ها بصورت مطلق  در این قسمت قرار می گیرند.

    2. Legend Entires :

اگر در قسمت chart data range ، داده ای انتخاب نشده باشد قسمت Legend Entires هم خالی و چیزی نمایش داده نمی شود.

نامگذاری Series ها

نامگذاری Series ها

 • با کمک دکمه Add ، داده جدید را تعریف می کنیم برای این کار دکمه Add  را کلیک می کنیم  روی خانه مورد نظر از داده کلیک می کنیم تا آدرس خانه بصورت مطلق در series name قرار گیرد .

برای مثال: دکمه Add  را می فشاریم در پنجره باز شده روی نام فصل بهار کلیک می کنیم آدرس خانه بهار بصورت مطلق در قسمت Series name نوشته می شود .

نامگذاری Series ها

نامگذاری Series ها

 

 • با دکمه Edit می توانیم نام Series را تغییر دهیم
تغییر نام Series ها

تغییر نام Series ها

اگر در قسمت chart data range فقط اعداد انتخاب شده باشند برای مثال نام فصل ها مانند بهار ،پاییز و زمستان انتخاب نشده باشند به تعداد نام ستون هایی که داریم Series1 و series2 و…. نشان داده می شود .

در این مثال ، 3 فصل بهار ، پاییز و زمستان داریم پس سه تا series name به نام های  Series1 و  Series2 و series3  در اینجا نشان داده می شود  با توجه به داده های نمودار روی  Series1 کلیک می کنیم و با دکمه Edit روی خانه بهار کلیک می کنیم تا نام Series1 تغییر کند  .

 

 • و با کمک دکمه Remove  داده تعریف شده را حذف می کنیم .

     3.horizontal axis labels :

برچسب محور افقی را در این قسمت تعیین می کنیم اگر مقادیر این قسمت تعیین نشده باشد( اگر در قسمت  chart data range فقط اعداد انتخاب شده باشد و نام شهرها در محدوده انتخابی نباشد) با نام 1 و 2 و 3 و… نشان داده می شود .

برای تغییر این مقادیر روی Edit  کلیک می کنیم و محدوده محور افقی(در این مثال روی نام شهرها از یزد تا ساوه را انتخاب می کنیم) را با کشیدن انتخاب می کنیم .

Change chart type

با این گزینه نوع نمودار را به هر نموداری که احتیاج داریم می توانیم تغییر دهیم.

move chart

انتقال چارت

انتقال چارت

می توانیم چارت و نموداری که رسم کردیم را به شیت های دیگر و یا شیت جدید انتقال دهیم.

برای کار با شیت ها و مدیریت آنها و مدیریت ستون ها و ردیف های اکسل می توانیم از صفحه وب مربوط به آنها استفاده کنیم. و برای پرینت و چاپ اطلاعات نمودار از لینک وب مربوط به چاپ و پرینت می توانیم استفاده کنیم.

آموزش کامل تنظیمات تب Format در رسم نمودار در اکسل

تب Format

تب Format

گروه insert shape

اگر نیاز به رسم shape در نمودار داشتیم می توانیم از ابزار های این گروه استفاده کنیم .

گروه style shape

در این قسمت به هر شکلی که در نمودار داریم می توانیم استایلی را اعمال کنیم .

می توانیم ستون ها را انتخاب کنیم و هر استایلی که علاقمندیم به ستون اعمال کنیم .

اگر مایل نبودیم استایلها را بکار ببریم می توانیم روی شکل کلیک کنیم و رنگ دور شکل و سطح شکل را  با گزینه های دیگر تغییر دهیم .

Shape Fill

رنگ سطح اشکال

رنگ سطح اشکال

 1. با این گزینه رنگ سطح شکل را تغییر می دهیم .
 2. رنگ سطح شکل می تواند رنگ ساده ،عکس ،بافت و یا گرادینت باشد.

Shape outline

 1. با این گزینه رنگ خط دور شکل را تعیین می کنیم.
 2. می توانیم نوع خط دور اشکال ، ضخامت و رنگ آنها را نیز تعیین کنیم.

Shape Effects

افکت های نمودار

افکت های نمودار

می توانیم افکت های مختلفی را به ستون ها ، شکلهای موجود در نمودار و کل نمودار اعمال کنیم .

preset :نوعی سایه به اطراف و سطح شکل اعمال می کند.

shadow:انواع سایه به بیرون و به درون شکل و بصورت Perspective بشکل اعمال می کند.

Glow:اطراف شکل را با رنگ های انتخابی بصورت درخشان نمایش می دهد .

soft edges:لبه های تصویر را بصورت محو و مات نمایش می دهد .

bevel :سطح شکل را بصورت برجسته به شکل های مختلف نشان می دهد .

3D Rotation:برای نمودار و اشکال سه بعدی استفاده می شود و آنها را در جهت های مختلف می چرخاند .

گروه  wordart styles

استایل متون

استایل متون

این قسمت مربوط به متون استفاده شده در نمودار است.

 با گزینه های موجود در این گروه می تواند استایل های مختلف ، رنگ سطح متون ، رنگ خط دور متون و افکت های مختلف  را به متن اعمال کرد .

 1. Quick styles : با کمک این گزینه می توان استایل های مختلف را به متن اعمال کرد.
 2. text fill: رنگ سطح داخل متون را با این گزینه تعیین می کنیم می تواند رنگ ساده ، عکس، بافت و رنگ های گرادینت باشد.
 3. text outline: رنگ خط دور متون ، ضخامت خط دور و نوع خط دور را تعیین می کنیم .
 4. text Effects: افکت های مختلفی همانند سایه ،درخشان کردن متن ، انعکاس را می توان به متون اعمال کرد .

گروه Arrange

اگر چند shape یا تصویر داشته باشیم که با هم همپوشانی داشته باشد برای جابه جایی اشکال از دستورات این گروه استفاده می کنیم.

 1. Bring forward: با هر بار فشردن این دکمه ، شکل انتخابی که زیر اشکال دیگر است یک سطح بالاتر می آید .
 2. Send Backward: با هر بار فشردن این دکمه شکل انتخابی را به پشت شکل های دیگر انتقال می دهد.
 3. selection pane: با فشردن این دکمه پنلی در سمت راست باز می شود که نام اشکال را نشان می دهد و می توانیم با کلیک روی نام هرشکل ،آن را انتخاب و یا با کلیک روی علامت چشم کنار نام اشکال ، آنها را مخفی کنیم .
 4. Align objects

تراز بندی اشکال را نسبت به نمودار تنظیم می کنیم اینکه اشکال در مرکز ، بالا و یا پایین نمودار باشد .

 1. Group object

اشکال انتخابی در یک گروه ، بصورت یک شکل واحد نشان داده می شوند.

 1. Rotate object

شکل را در جهت مختلف می توان چرخاند .

گروه Size

می توان ارتفاع و عرض نمودار یا شکل انتخابی را با این گزینه کم یا زیاد کرد .

Shape height:تنظیم ارتفاع نمودار

shape width: تنظیم عرض نمودار

دانلود مقاله

لینک دانلود مقاله
5 1 vote
Article Rating