آموزش جامع مدیریت ستون ها و ردیف ها در اکسل

تغییر عرض ستون ها و ردیف های اکسل با استفاده از روش های مختلف

تغییر عرض ستون ها

روش اول:  تغییر عرض ستون با استفاده از درگ کردن ( کشیدن) و رها کردن در اکسل

تغییر عرض ستون ها

تغییر عرض ستون ها

 • ابتدا در قسمت هدر روی عنوان ستون که با نام A،B  و…. نامگذاری شده است کلیک می کنیم .
 • اشاره گر ماوس را بین مرز عنوان دو ستون مانند شکل فوق نگه می داریم برای مثال در بین مرز ستون A و B ماوس را نگه می داریم.
 • شکل اشاره گر ماوس که مانند شکل زیر تغییر کرد شروع به درگ یا کشیدن ماوس می کنیم عرض ستون به اندازه ای که درگ می کنیم کم یا زیاد می شود .
 • مدیریت ستون ها در اکسل

  مدیریت ستون ها در اکسل

 • اگر در اکسل لازم بود بیشتر از یک  ستون عرض شان را تغییر دهیم روی عنوان هر تعداد ستون که نیاز است انتخاب شود درگ می کنیم (می کشیم)سپس ماوس را دربین عنوان دو ستون نگه می داریم و اگر عرض یکی از ستون ها را تغییر دهیم عرض تمام ستون ها عوض می شود .

روش دوم : تغییر عرض ستون با استفاده از تب Home

 • ابتدا عنوان ستون یا ستون هایی که لازم داریم  را با درگ (کشیدن) انتخاب می کنیم.
 • روی تب Home کلیک می کنیم از گروه cells  ، گزینه Format ، سپس از زیر منوی باز شده column width را انتخاب می کنیم .
 • سپس اندازه عرض را وارد و OK  می کنیم .
 • یا اینکه روی عنوان ستون راست کلیک و با column width  عرض را تغییر می دهیم .
مدیریت ستون ها در اکسل

مدیریت ستون ها در اکسل

نکته :برای اینکه عرض تمام ستون ها به یکباره تغییر دهیم CTRL+A را با هم می فشاریم  و یا اینکه روی دکمه select all در گوشه بالای صفحه (مطابق شکل فوق با بیضی قرمز مشخص شده ) کلیک می کنیم تا تمام ستون ها انتخاب شوند سپس روی یکی از ستون ها راست کلیک می کنیم و با Column width عرض را تغییر می دهیم .

روش سوم : تغیر عرض ستون به اندازه متن داخل ستون ها

 • در قسمت هدر ، عنوان ستون یا ستون هایی که نیاز داریم با درگ (کشیدن) انتخاب می کنیم .
 • بین عنوان دو ستون ماوس را نگه می داریم وقتی شکل ماوس بصورت زیر تغییر کرد دبل کلیک می کنیم انداره ستون به اندازه محتوای متن داخل سلول ها می شود.
مدیریت ستون ها در اکسل

مدیریت ستون ها در اکسل

 • و یا اینکه می توانیم از تب Home گروه Cells روی گزینه Format کلیک کنیم و از زیر منوی بازشده گزینه Autofit column width را انتخاب کنیم . عرض ستون به اندازه عرض محتوایی که داخل سلول ها قرار دارد تغییر می کند .

روش چهارم : تغییر اندازه پیش فرض تمام ستون ها

 • از تب Home  گروه Cells روی گزینه Format کلیک می کنیم .
 • از زیر منوی باز شده گزینه Default width را انتخاب می کنیم.
 • اندازه پیش فرض 8.38 می باشد که می توانیم اندازه جدید را وارد می کنیم و OK می کنیم .

تغییر ارتفاع ردیف ها

روش اول:  تغییر ارتفاع ردیف با استفاده از درگ کردن ( کشیدن) و رها کردن

 • ابتدا در قسمت هدر روی عنوان ردیف که با شماره اعداد  (…,1,2,3,4) نامگذاری شده است کلیک می کنیم .
 • اشاره گر ماوس را بین عنوان دو ردیف نگه می داریم برای مثال بین ردیف 1 و 2
 • شکل اشاره گر ماوس که مانند شکل زیر تغییر کرد شروع به درگ یا کشیدن ماوس می کنیم.
 • ارتفاع ردیف به اندازه ای که درگ می کنیم کم یا زیاد می شود .
 • مدیریت ستون ها در اکسل

نکته :اگر لازم بود بیشتر از یک  ردیف ارتفاعشان تغییر کند روی عنوان هر تعداد ردیف که نیاز است انتخاب شود درگ می کنیم سپس ماوس را دربین عنوان دو ردیف نگه می داریم و اگر ارتفاع یکی از ردیف ها را تغییر دهیم ارتفاع تمام ردیف ها عوض می شود .

روش دوم : تغییر ارتفاع ردیف ها با استفاده از تب Home

 • ابتدا در قسمت هدر عنوان ردیف یا ردیف هایی که لازم داریم  با درگ (کشیدن) انتخاب می کنیم.
 • روی تب Home کلیک می کنیم از گروه cells  ، گزینه Format ، سپس از زیر منوی باز شده row height را انتخاب می کنیم .
 • سپس اندازه ارتفاع ردیف را وارد و OK  می کنیم .
 • یا اینکه روی عنوان ردیف راست کلیک و با گزینه Row height   ارتفاع را تغییر می دهیم .

مدیریت ستون ها در اکسل

نکته :برای اینکه عرض تمام ردیف ها به یکباره تغییر دهیم ctrl+A را با هم می فشاریم و با روش های بالا ارتفاع را تغییر می دهیم و یا اینکه روی دکمه select all در گوشه بالا  (در شکل فوق با بیضی قرمز مشخص شده ) صفحه کلیک کنیم تا تمام ستون ها و ردیف ها انتخاب شوند سپس با استفاده از روش های بالا ارتفاع را تغییر می دهیم .

روش سوم : تغییر ارتفاع ردیف به اندازه ارتفاع متن داخل سلول ها

 • ردیف یا ردیف هایی که نیاز داریم با درگ (کشیدن) انتخاب می کنیم .
 • بین عنوان دو ردیف ماوس را نگه می داریم وقتی شکل ماوس بصورت زیر تغییر کرد دبل کلیک می کنیم انداره ارتفاع ردیف به اندازه محتوای متن داخل سلول ها می شود.

مدیریت ستون ها در اکسل

 • و یا اینکه می توانیم از تب Home گروه Cells روی گزینه Format کلیک کنیم و از زیر منوی بازشده گزینه Autofit row height را انتخاب کنیم . ارتفاع ردیف به اندازه ارتفاع محتوایی که داخل سلول ها قرار دارد تغییر می کند .

برای مثال ماوس را مانند شکل زیر در بین مرز عنوان ردیف 1 و 2 نگه می داریم

تغییر ارتفاع ردیف ها

تغییر ارتفاع ردیف ها

 1. شکل ماوس که عوض شد ارتفاع ردیف را به سمت پایین می کشیم تا اندازه ارتفاع ردیف بیشتر شود
 2. سپس با روش فوق مجدد ماوس را بین عنوان ردیف 1 و 2 نگه می داریم.
 3. شکل ماوس که عوض شد دبل کلیک می کنیم ارتفاع ردیف کم می شود .

مخفی کردن ستون و ردیف در اکسل

مخفی کردن ستون

مخفی کردن ستون ها

مخفی کردن ستون ها

 • عنوان ستون را در قسمت هدر انتخاب می کنیم(A،B،C،….)
 • اگر چند ستون لازم داشتیم با درگ (کشیدن) تعداد ستون هایی که لازم است را انتخاب می کنیم .
 • از تب Home  گروه cells با کلیک روی گزینه Format ،از زیر منوی باز شده Hide & unhide را انتخاب می کنیم و با کلیک روی گزینه Hide columns ستون را مخفی می شود .
 •   و یا اینک روی ستون های انتخاب شده راست کلیک می کنیم و گزینه Hide  انتخاب می کنیم .

 مخفی کردن ردیف

 • عنوان ردیف را از قسمت هدر (…,1,2,3) انتخاب می کنیم.
 • در صورت نیاز به انتخاب چند ردیف آنها را با کشیدن انتخاب می کنیم .
 • از تب Home  گروه cells با کلیک روی گزینه Format ،از زیر منوی باز شده Hide & unhide را انتخاب می کنیم و روی گزینه Hide rows  کلیک می کنیم تا ردیف  مخفی شود .
 •   و یا اینک روی ردیف های  انتخاب شده راست کلیک می کنیم و گزینه Hide  انتخاب می کنیم .

نمایش ستون و ردیف های مخفی شده

نمایش ستون مخفی شده

نمایش ستون مخفی

نمایش ستون مخفی

 • وقتی ستونی را مخفی می کنیم در عنوان ستون در قسمت هدر یک خط طوسی رنگ نشان داده می شود در شکل فوق یا بیضی قرمز رنگ مشخص شده 
 • اگر روی خط کلیک راست کنیم و گزینه Unhide را بزنیم ستون از حالت مخفی خارج می شود
 • و یا اینکه روی خط طوسی رنگ (در شکل فوق با بیضی قرمز رنگ مشخص شده )ستونی که مخفی شده کلیک کنیم و با درگ (کشیدن) ستون به سمت مخالف در شکل فوق به سمت چپ می کشیم ستون را از حالت مخفی در آوریم .

نمایش ردیف مخفی شده

نمایش ردیف مخفی

نمایش ردیف مخفی

 • وقتی ردیفی را مخفی می کنیم در عنوان ردیف در قسمت هدر یک خط طوسی رنگ نشان داده می شود در شکل فوق یا بیضی قرمز رنگ مشخص شده 
 • اگر روی خط کلیک راست کنیم و گزینه Unhide را بزنیم ستون از حالت مخفی خارج می شود
 • و یا اینکه روی ستونی که مخفی شده کلیک کنیم و با درگ (کشیدن) ردیف به سمت پایین  ردیف را از حالت مخفی در آوریم .

اضافه کردن ستون و ردیف جدید در اکسل

اضافه کردن ستون جدید

اضافه کردن ستون جدید

اضافه کردن ستون جدید

 • می توانیم برحسب نیاز به ستون های اکسل ،ستون هایی را اضافه کنیم .
 • برای این کار ستونی که قرار است قبل از آن ستون جدیدی اضافه کنیم را انتخاب می کنیم.
 • از تب Home گروه cells ، روی گزینه Insert  کلیک می کنیم و از زیر منوی باز شده Insert sheet columns را انتخاب می کنیم .
 • قبل از ستون انتخابی ستون جدید درج می شود.
 • و یا روی ستون انتخابی راست کلیک می کنیم و با انتخاب Insert ستون جدید قبل از ستون انتخابی درج می شود .

نکته : اگر لازم باشد چند ستون قبل از ستون انتخابی درج کنیم به تعداد ستون هایی که قرار است اضافه شود ستون انتخاب می کنیم و با روش بالا ستون های جدید قیل از ستون های انتخابی اضافه می شوند.

اضافه کردن ردیف جدید

اضافه کردن ردیف جدید

اضافه کردن ردیف جدید

 • می توانیم برحسب نیاز به ردیف های اکسل ،ردیف هایی را اضافه کنیم .
 • برای این کار ردیفی که قرار است قبل از آن ردیف جدیدی اضافه کنیم را انتخاب می کنیم.
 • از تب Home گروه cells ، روی گزینه Insert  کلیک می کنیم و از زیر منوی باز شده Insert sheet rows را انتخاب می کنیم .
 • در بالای ردیف انتخابی ردیف جدید درج می شود.
 • و یا روی ردیف انتخابی راست کلیک می کنیم و با انتخاب Insert ردیف جدید بالای ردیف انتخابی درج می شود .

نکته : اگر لازم باشد چند ردیف بالای ردیف انتخابی درج کنیم به تعداد ردیف هایی که قرار است اضافه شود ردیف انتخاب می کنیم و با روش بالا ردیف های جدید بالای ردیف  انتخابی اضافه می شوند.

حذف ستون و ردیف در اکسل

حذف ستون و یا تعدادی ستون

 • می توانیم برحسب نیاز  ستونی و یا تعدادی ستون را حذف کنیم  .
 • برای این کار در قسمت هدر ، عنوان ستونی که قرار است حذف شود  را انتخاب می کنیم.
 • از تب Home گروه cells ، روی گزینه Delete کلیک می کنیم و از زیر منوی باز شده Delete sheet columns را انتخاب می کنیم .
 • ستون انتخاب شده حذف می شود و بقیه ستون ها ،  به راست یا چپ صفحه شیفت داده می شوند .(بسته به اینکه شیت از راست به چب باشد یا بالعکس تنظیم شده باشد)می شوند .
 • و یا روی ستون انتخابی راست کلیک می کنیم و با انتخاب Delete ستون انتخاب حذف می شود .

نکته : اگر لازم باشد چند ستون حذف شوند عنوان ستونها را در قسمت هدر با درگ (کشیدن) انتخاب می کنیم روی ستون های انتخاب شده راست کلیک و Delete را می زنیم تمام ستون های انتخابی حذف می شوند و یا از منوی که قسمت بالا توضیح داده شد می رویم . 

حذف ردیف

 • می توانیم برحسب نیاز ردیف هایی از اکسل ،را حذف کنیم .
 • برای این کار ردیفی که قرار است حذف شود را انتخاب می کنیم.
 • از تب Home گروه cells ، روی گزینه Delete کلیک می کنیم و از زیر منوی باز شده Delete sheet rows را کلیک می کنیم .
 •  ردیف انتخابی حذف می شود و بقیه ردیف ها به بالا شیفت داده می شوند تا جای خالی ردیف حذف شده را پر کنند .
 • و یا روی ردیف انتخابی راست کلیک می کنیم و با انتخاب Delete رردیف انتخابی حذف می شود .

نکته : اگر لازم باشد چند ردیف حذف شود در قسمت هدر عنوان ردیف ها را با درگ انتخاب می کنیم و با راست کلیک روی ردیف های انتخابی و انتخاب Delete تمام ردیف های انتخابی حذف می شوند .

کپی محتوا ی ستون ها و ردیف های اکسل

روش اول :کپی کردن محتوای ستون و ردیف با استفاده از دستورات Copy

کپی ستون ها

کپی ستون ها

 • روی عنوان ستون و یا ردیف راست کلیک می کنیم و گزینه copy  را انتخاب می کنیم.
 • برای مثال روی ستون B راست کلیک می کنیم و کپی را انتخاب می کنیم .
 • اطلاعات ستون B کپی شد
 • حالا عنوان ستون و یا ردیفی که قرار است محتوا درآن قرار گیرد را انتخاب می کنیم.
 • برای مثال ستون D را انتخاب و راست کلیک روی ستون Dمی کنیم.
 • سپس از منوی باز شده مطابق شکل زیر روی past کلیک می کنیم .
 • تمام اطاعات ستون B به ستون Dکپی می شود .
  past کردن محتوای ستون

  past کردن محتوای ستون

  روش دوم :کپی کردن محتوای ستون یا ردیف با استفاده از دستوراتClipboard

کپی کردن محتوای ستون

کپی کردن محتوای ستون

 • روی عنوان ستون و یا ردیف کلیک می کنیم و  از تب Home  گروه Clipboard ، دستور copy  را انتخاب می کنیم.
 • محتوای ستون یا ردیف  کپی شد.
 • حالا در قسمت هدر روی عنوان ستون و یا ردیفی که قرار است محتوا درآن قرار گیرد کلیک می کنیم .
 •  از تب Home گروه Clipboard روی گزینه past کلیک می کنیم .

برای مثال اطلاعات ردیف 1 را کپی می کنیم .

 • ردیف 3  را انتخاب و از تب Home روی دستور  past کلیک می کنیم .
 • تمام اطاعات ردیف 1 به ردیف 3 کپی می شود .

روش سوم : کپی کردن محتوای ستون یا ردیف با روش درگ کردن

کپی کردن با روش کشیدن

کپی کردن با روش کشیدن

 • ابتدا در قسمت هدر روی عنوان ستون (…,A,B,C) و یا عنوان ردیف (…,1,2,3,4)کلیک می کنیم .
 • در قسمت مرز بین دو ستون یا مرز بین دو ردیف  (به غیر از عنوان ستون ها و ردیف ها ) مانند شکل فوق ، ماوس را نگه می داریم.
 • اگر شکل ماوس بصورت پیکان 4 وجهی در آمد همزمان با درگ کردن ماوس (کشیدن)کلید ctrl هم پایین نگه می داریم اطلاعات ستون انتخابی را به هر ستونی که کشیدیم و در آن ستون رها کنیم،کپی می شود .

روش چهارم : کپی کردن محتوای یک ستون یا ردیف با استفاده از دکمه های روی کیبورد

 • ابتدا در قسمت هدر روی عنوان ستون و یا ردیف کلیک می کنیم تا ستون و ردیف  انتخاب شود.
 • دو دکمه Ctrl و C را همزمان با هم از کیبورد فشار می دهیم
 • اطلاعات ستون و ردیف  انتخابی کپی شد.
 • حالا ستون و یا ردیف مقصد(ستونی و یا ردیفی که قرار است اطلاعات به این ستون یا ردیف کپی شوند)را انتخاب می کنیم.
 • برای مثال ستون D، روی عنوان ستون D کلیک می کنیم تا کل ستون انتخاب شود.
 • همزمان دو دکمه Ctrl و V را باهم فشار می دهیم.
 • تمام اطلاعات ستون انتخابی به این ستون کپی می شود .

انتقال محتوا در ستون ها و ردیف های اکسل

روش اول :انتقال محتوای ستون و ردیف با استفاده از دستور Cut

کپی ستون ها

کپی ستون ها

 • روی عنوان ستون و یا ردیف راست کلیک می کنیم و گزینه Cut را انتخاب می کنیم.
 • برای مثال روی ستون B راست کلیک می کنیم و Cut را انتخاب می کنیم .
 • اطلاعات ستون B  در حافظه کلیپ بورد ذخیره شد.
 • حالا عنوان ستون و یا ردیفی که قرار است محتوا درآن قرار گیرد را انتخاب می کنیم.
 • برای مثال ستون D را انتخاب و راست کلیک روی ستون Dمی کنیم.
 • سپس از منوی باز شده مطابق شکل زیر روی past کلیک می کنیم .
 • تمام اطاعات ستون B به ستون D انتقال می یابد  .
  past کردن محتوای ستون

  past کردن محتوای ستون

  توجه: وقتی اطلاعات را از ستون و ردیف ها کپی می کنیم هم در ردیف و ستون اول وجود دارد هم در ستون و ردیفی که کپی کردیم یعنی 2 نسخه از اطلاعات در ستون ها و ردیف های مختلف داریم اما وقتی cut می کنیم اطلاعات از ستون و ردیف اول پاک می شود و به ستون و ردیف مقصد منتقل می شود.

  روش دوم :انتقال محتوای ستون یا ردیف با استفاده از دستوراتClipboard

کپی کردن محتوای ستون

کپی کردن محتوای ستون

 • روی عنوان ستون و یا ردیف کلیک می کنیم و  از تب Home  گروه Clipboard ، دستور Cut را انتخاب می کنیم.
 • محتوای ستون یا ردیف  در حافظه کلیپ بورد کپی می شود.
 • حالا در قسمت هدر روی عنوان ستون و یا ردیفی که قرار است محتوا درآن قرار گیرد کلیک می کنیم .
 •  از تب Home گروه Clipboard روی گزینه past کلیک می کنیم .

برای مثال اطلاعات ردیف 1 را انتخاب و روی  Cut کلیک می کنیم .

 • ردیف 3  را انتخاب و از تب Home روی دستور  past کلیک می کنیم .
 • تمام اطاعات ردیف 1 به ردیف 3 منتقل می شود .

روش سوم : انتقال محتوای ستون یا ردیف با روش درگ کردن

کپی کردن با روش کشیدن

کپی کردن با روش کشیدن

 • ابتدا در قسمت هدر روی عنوان ستون (…,A,B,C) و یا عنوان ردیف (…,1,2,3,4)کلیک می کنیم .
 • در قسمت مرز بین دو ستون یا مرز بین دو ردیف  (به غیر از عنوان ستون ها و ردیف ها ) مانند شکل فوق ، ماوس را نگه می داریم.
 • اگر شکل ماوس بصورت پیکان 4 وجهی در آمد با درگ کردن ماوس (کشیدن)، اطلاعات ستون ویا ردیف انتخابی را به هر ستون و ردیفی که می کشیم و در آن ستون و یا ردیف رها کنیم،منتقل می شود .

روش چهارم : کپی کردن محتوای یک ستون یا ردیف با استفاده از دکمه های روی کیبورد

 • ابتدا در قسمت هدر روی عنوان ستون و یا ردیف کلیک می کنیم تا ستون و ردیف  انتخاب شود.
 • دو دکمه Ctrl و X را همزمان با هم از کیبورد فشار می دهیم
 • اطلاعات ستون و ردیف  انتخابی در حافظه ذخیره می شود .
 • حالا ستون و یا ردیف مقصد(ستونی و یا ردیفی که قرار است اطلاعات به این ستون یا ردیف منتقل شود)را انتخاب می کنیم.
 • برای مثال ستون D، روی عنوان ستون D کلیک می کنیم تا کل ستون انتخاب شود.
 • همزمان دو دکمه Ctrl و V را باهم فشار می دهیم.
 • تمام اطلاعات ستون انتخابی به این ستون منتقل می شود و از ستون اول حذف می شود.

بعد از کپی و انتقال اطلاعات و مدیریت ستون ها و ردیف های اکسل برای گرفتن پرینت و تنظیمات آن می توانیداز لینک استفاده کنید.

دانلود مقاله

لینک دانلود مقاله
0 0 vote
Article Rating