5 تا از پرکاربردترین توابع اکسل

2020-08-10T11:40:46+04:30

5 تا از پرکاربردترین توابع اکسل +مثال های کاربردی + فیلم آموزشی رایگان تابع  مجموع (SUM) تابع میانگین (AVERAGE) تابع تعداد(COUNT) تابع بیشترین مقدار (MAX) تابع کمترین مقدار (MIN) تابع  محاسبه مجموع (Sum) برای جمع مقادیری [...]