5 ویژگی جدیدoffice 2016

2019-06-03T19:56:10+04:30

5 ویژگی جدیدoffice 2016 1- اضافه شدن ابزار  smart lookup یا جستجوی هوشمند و insights 2-اضافه شدن ویژگی Tell me what you want to do در Microsoft office2016 3-اضافه شدن امکان share و کار کردن همزمان چند نفر بر روی یک سند 4-تغییر در [...]